Pār profesiju

Skolas ķīmijas kursa saturs ir noteikts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā. Ķīmijas skolotāja uzdevums - organizēt mācību procesu tā, lai nodrošinātu izglītojamā spēju turpināt izglītību, apgūt prasmi ievērot drošības noteikumus, sastopoties vai strādājot ar vielām un materiāliem, un apgūt prasmes pareizi izmantot vielas un materiālus, saudzējot savu un arī citu cilvēku veselību un vidi.

Tas ir sasniedzams, ja «[..] skolotājs

 • ir plaši izglītots, harmonisks cilvēks;
 • labi pārzina faktu materiālu, brīvi orientējas ķīmijas teorijas jautājumos;
 • brīvi pārvalda mācīšanas procesa tehnoloģiju;
 • spēj radīt labvēlīgu mikroklimatu ķīmijas stundās;
 • virza skolas ķīmijas kursa apgūšanu, uzskatot to nevis par zināšanu summu, bet par cilvēces garīgās un materiālās kultūras neatņemamu sastāvdaļu;
 • rūpīgi audzina skolēnos pozitīvu attieksmi pret apgūstamo mācību materiālu;
 • mācību vielu izklāsta mūsdienu zinātnes un tehnoloģijas sasniegumu līmenī, tajā pašā laikā neaizmirstot ievērot pieejamības principu;
 • sistemātiski parāda apgūstamā materiāla praktisko nozīmīgumu;
 • pats ir piemērs radošā darba izpildē, sekmē savu teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu līmeņa celšanu, piedalās pētniecisko uzdevumu risināšanā».

M. Gorskis, G. Rudzītis. Vispārīgā ķīmija vidusskolā. Metodiskais līdzeklis. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 27. lpp.

Viens no dabaszinību mācīšanas metodikas pamatlicējiem, krievu metodiķis Valerians Polovcovs (1862-1918) savā laikā ir rakstījis: «[..] Izglītots, mundrs un spirgts skolotājs, kas ir ieinteresēts savā darbā, spēs atdzīvināt jebkuru programmu, izlabot un papildināt vissliktāko mācību grāmatu. Bet tādēļ ir nemitīgi jāstrādā, lai papildinātu savas zināšanas, ir jāmīl savs darbs».

 

 Skolotāja profesijas standarts

 

 LR MK Noteikumi Nr. 836 (spēkā no 01.09.2009.)

Pedagogu darba samaksas noteikumi

 

 LR MK Noteikumi Nr. 363 (spēkā no 19.07.2013.) 

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību

 

 

Uzņemšanas noteikumi

Latvijas universitāte (LU)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs"

Iegūstamais grāds un kvalifikācija:

 • profesionālais bakalaura grāds dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā un divu mācību priekšmetu skolotāja

 

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Vidējās izglītības ķīmijas un dabaszinību skolotājs"

Iegūstamā kvalifikācija:

 • vidējās izglītības ķīmijas un dabaszinību skolotājs

 

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "'Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs"

 Iegūstamā kvalifikācija:

 • vidējās izglītības ķīmijas skolotājs

 

 

Daugavpils universitāte (DU)

Profesionālā maģistra studiju programma "Izglītība"

Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds:

 • bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā
 • ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds izglītībā
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Pār profesiju