Svētdiena, 15 oktobris 2023 12:19

Izsludināta pieteikšanās Valsts pētījumu programmas "Izglītība" projektu konkursam

Latvijas Zinātnes padome ir izsludinājusi Valsts pētījumu programmas (VPP) “Izglītība” 2023.–2026. gadam projektu atklāto konkursu, kurā zinātniskās institūcijas pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 9. novembrim.

Pētījumu programmas galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai par izglītības sistēmas attīstību un stratēģisko izglītības attīstības mērķu sasniegšanu, kā arī radīt jaunas zināšanas un praktiski pielietojamus risinājumus izglītības iestādes, pašvaldības un valsts mērogā.

Programmas uzdevumi ir saistīti ar izglītības nozarei aktuālu jautājumu izpēti un praksē ieviešamu risinājumu izveidi: personalizētas atbalsta sistēmas un pieeju izveide mācību procesa diferenciācijai, pedagogu un skolu vadības rīcības profilu un modeļu izstrāde efektīvai pārmaiņu un inovāciju ieviešanai, pieaugušo mācīšanās rezultātu pārneses uz praksi modeļu izstrāde, jauna akadēmiskā karjeras ietvara ieviešanas mehānismu izveide un jauniešu pilsoniskās līdzdalības un saiknes ar vietējo kopienu un valsti izpēte un sekmēšana.

Uzdevumu kvalitatīvai īstenošanai būtiski nosacījumi ir lietotāju (mērķa grupas) aktīva iesaiste pētījuma rezultātu aprobēšanā dažādos līmeņos (izglītības institūcijas, pašvaldības, valsts), praktiski izmantojamu un individualizētu risinājumu radīšana, t.sk. izmantojot mākslīgā intelekta un citus tehnoloģiskus risinājumus, efektivitātes mērīšanas instrumentu un rādītāju izveide, priekšizpēte par esošajām nacionāla līmeņa iniciatīvām, rīcībpolitikas prioritātēm un starptautisko salīdzinošo pētījumu un labās prakses apzināšana un izmantošana atbilstoši nacionālajam kontekstam un vajadzībām.

Konkursā plānots finansēt sešus projektus – pa vienam katrā no pētījumu programmas uzdevumiem. Kopējais visiem projektiem pieejamais valsts budžeta finansējums ir  4 230 000 eiro. Projekti jāīsteno 36 mēnešu laikā.

Projekta īstenotājiem jānodrošina Ministru kabineta (MK) 2023. gada 5. septembra rīkojumā Nr. 567 “Par valsts pētījumu programmu “Izglītība”” noteikto uzdevumu izpilde un rezultātu sasniegšana.

Konkursā pieteikumus var iesniegt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

VPP ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas. VPP sniedz atbalstu gan augstvērtīgai fundamentālajai pētniecībai, gan politikas veidotājiem, radot pētniecībā balstītas rekomendācijas rīcībpolitikas pilnveidošanai.

Par programmas “Izglītība” 2023.–2026. gadam īstenošanu atbildīga ir Izglītības un zinātnes ministrija. VPP projektu konkursu atvērtā veidā, nodrošinot starptautisku ārējo ekspertīzi projektu izvērtēšanā, organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.

Lasīts 580 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Izsludināta pieteikšanās Valsts pētījumu programmas "Izglītība" projektu konkursam