OECD piedalīsies Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas izstrādē

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) uzsāk Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēta sadarbības projekta ar Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizāciju (OECD) “Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība” īstenošanu.

Sadarbības mērķis - līdz 2020. gada beigām izstrādāt Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.

OECD Prasmju stratēģija ir vērsta uz sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības izlīdzināšanu globālā mērogā. Mērķis ir veicināt pierādījumos balstītas rīcības politikas ieviešanu izglītības rezultātu salāgošanai ar darbaspēka attīstības un sociālās labklājības vajadzībām.

Latvija – pirmā starp Baltijas valstīm

Līdz šim OECD eksperti nacionālo prasmju stratēģiju palīdzējuši izstrādāt 11 valstīs, tostarp Nīderlandē, Norvēģijā, Austrijā. Latvija ir pievienojusies šim projektam kā pirmā no Baltijas valstīm.

OECD 2017. gada Ekonomikas pārskatā Latvijā konstatēta nepietiekama strādājošo prasmju atbilstība nodarbinātības vajadzībām. Lai gan pēdējo gadu laikā valsts daudz dara situācijas uzlabošanai, Latvijai kā OECD dalībvalstij ir nepieciešama starptautiski salīdzinošā analīzē balstīta, uz augstāku produktivitāti un ražotspēju vērsta izglītības un prasmju attīstības stratēģija, kas paredz stratēģisku pieeju prasmju piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanai un strukturēti risina ar prasmju nepietiekamību saistītos Latvijas ekonomiskās attīstības izaicinājumus.

Izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis akcentē - Latvijas un OECD sadarbības projektā tiek tuvāk aplūkota izglītības sistēmas sasaiste ar darba tirgu un izglītības iestāžu absolventu iekļaušanās darba pasaulē. “Domāsim, kā panākt, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu iegūt zināšanas, attīstīt talantus un prasmes, kas nodrošina nodarbinātību un labklājību mūža garumā. Kopā ar OECD ekspertiem mēs izstrādāsim Latvijas Izglītības un prasmju stratēģiju, kas noteiks politikas kursu nākamajiem 7 gadiem un būs pamats gan valsts budžeta, gan struktūrfondu ieguldījumiem izglītībā Latvijā,” uzsvēra K. Šadurskis.

Projektam noteiktas četras prioritārās jomas

Latvijas Izglītības un prasmju stratēģiju OECD eksperti veidos sadarbībā ar IZM, Pārresoru Koordinācijas centru (PKC), Ekonomikas ministriju (EM), Labklājības ministriju (LM), Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS). OECD eksperti pētīs Latvijas prasmju sistēmas pārvaldības un finansēšanas atbilstību darba tirgum. Balstoties uz izpētes rezultātiem, OECD sagatavos rekomendācijas nākamajam politikas plānošanas periodam, kā arī iesaistīsies Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam sagatavošanā. Projektu īstenos divos posmos:

Diagnostikas posmā veiks prasmju sistēmas novērtējumu un identificēs tās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.

Rīcības posma laikā paredzēts rast risinājumus identificētajiem izaicinājumiem, lai sagatavotu visu iesaistīto pušu kopīgu darbības stratēģiju nākošajam politikas plānošanas periodam.

OECD Izglītības un prasmju direktorāta direktora vietniece Monserata Gomendio (Montserrat Gomendio) uzsver, ka projektā īpaša uzmanība tiks pievērsta spēcīgas prasmju pārvaldības struktūras izveidei, kurā definēti pienākumi, atskaitīšanās mehānismi un finansējuma avoti. “Lai atbildētu globālajiem izaicinājumiem, Latvijai nepieciešama efektīva prasmju pārvaldības sistēma, salāgojot izglītības rezultātus un darba tirgus pieprasījumu. Īstenojot Nacionālās prasmju stratēģijas projektu, OECD sadarbības ar Latvijas valdību mērķis ir stiprināt esošās pārmaiņas, kā arī izvirzīt jaunus, politiski īstenojamus mērķus Latvijas ekonomiskās izaugsmes un sociālās labklājības veicināšanai. Ieceres sasniegšanai nepieciešama vienota valdības līmeņa pieeja, kā arī sociālo partneru līdzdalība,” akcentē M. Gomendio.

Nozīmīgu atbalstu projekta īstenošanai nodrošina Eiropas Savienības Erasmus+ programma saskaņā ar tās mērķi veicināt dalībvalstu labklājībai nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvi un izmantošanu darba pasaulē.

“Eiropas Komisijā ir gandarīti, ka Latvijā reaģē uz kopienas kopējiem izaicinājumiem kā augsto tehnoloģiju straujā attīstība un demogrāfija, izvirzot mērķi ieguldīt prasmēs, kas ir stūrakmens inovāciju un produktivitātes izaugsmes veicināšanai. Atbalstāma ir projekta sasaiste ar Nacionālo Izglītības un prasmju stratēģiju 2021. līdz 2027. gadam un Eiropas Savienības budžeta nākamo plānošanas periodu,” norāda EK Nodarbinātības, sociālo jautājumu un iekļaušanas ģenerāldirektorāta Prasmju un kvalifikāciju nodaļas vadītāja Elisone Kreba (Alison Crabb).

2018. gada 13. septembrī Izglītības un zinātnes ministrijā notika projekta “Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība” atklāšanas augsta līmeņa darba seminārs, kurā piedalījās arī OECD un EK eksperti, vienojoties par četrām prioritārām jomām.

  • Izglītojamo mācību rezultātu uzlabošana
  • Mūžizglītības kultūras veicināšana
  • Prasmju atbilstības uzlabošana darba tirgū
  • Prasmju sistēmas pārvaldības stiprināšana

“Iesaistoties šajā projektā, Latvijai būs vērtīga gan OECD sniegtā padziļinātā ekspertīze un pieredzes apmaiņa, kas kalpos kā analītisks atbalsts politiku plānošanai un reformu ieviešanai, gan dialoga stiprināšana ar visām iesaistītajām pusēm nacionālā mērogā. Kopīgi veidosim pierādījumos balstītu un uz nākotni vērstu ietvaru cilvēku prasmju attīstībai un, secīgi, labāka darba un dzīves kvalitātes iespējām,” sanāksmē norādīja Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks. 
Vairāk informācijas MK mājaslapā.

Lasīts 839 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi OECD piedalīsies Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas izstrādē