Nosacītie apzīmējumi

Mūsdienās gan ražošanā, gan sadzīvē plaši lieto dažādus nosacītus apzīmējumus, piemēram, tādus, kuri raksturo vielu un materiālu īpašības. Tie ir atrodami ne tikai ķīmijas laboratorijās, bet arī uz sadzīves ķīmijas preču etiķetēm un iepakojumā, uz izstrādājumiem no dažādiem audumiem utt. Taču vairāki cilvēki ignorē šis zīmes, jo nezina, ko tās apzīmē. Tādējādi var būt apdraudēta šo cilvēku un apkārtējo cilvēku veselība un vide; nepareizas rīcības dēļ apģērba priekšmeti kalpo īsāku periodu, nekā tie varētu kalpot, ja būtu ievērotas visas ražotāja prasības pret izstrādājuma kopšanu. Šī iemesla dēļ uzskatījām par pareizu izvietot mūsu izveidotājā programmā visas biežāk laboratorijās un sadzīvē lietojamās zīmes.

 


ĶĪMIJAS ZĪMES

Aizlieguma zīmes

Aizliegts ēst, dzert, nogaršot vielas.
Vielas aizliegts ņemt rokās.
Aizliegts atstāt izbērtus vai izlietus reaktīvus.
Pārpalikušos reaģentus aizliegts iebērt, ieliet atpakaļ pudelē vai traukā, no kurienes tie tika paņemti.
Aizliegts izliet vai izbērt reaktīvu atlikumus izlietnē.
Aizliegts mainīt korķus pudelēm.
Aizliegts ņemt dažādas vielas ar vienu un to pašu karotīti vai pipeti.
Aizliegts atstāt atvērtas pudeles, kurās ir šķidrumi vai sausas vielas.
Aizliegts dzēst ar ūdeni.
Aizliegts izmantot atklātu uguni.

Brīdinājuma zīmes

Sprādzienbīstama viela. Apzīmējums ar burtu: E sprādzienbīstams
Degšanu veicinoša viela. Apzīmējums ar burtu: O spēcīgs oksidētājs
Indīga viela. Apzīmējums ar burtu: T+ ļoti toksisks T toksisks
Kodīga viela Apzīmējums ar burtu: C kodīgs
Veselībai kaitīga, kairinoša viela Apzīmējums ar burtu: Xn kaitīgs Xi kairinošs
Viegli uzliesmojoša viela Apzīmējums ar burtu: F+ īpaši viegli uzliesmojošs F viegli uzliesmojošs
Videi bīstama viela Apzīmējums ar burtu: N bīstams videi
Radioaktīva viela vai jonizējošs starojums
Bīstami – elektrība
Vispārīga bīstamība

Rīkojuma zīmes

Uzglabāt bērniem nepieejama vietā!
Darbs ar šķidru koncentrātu.
Darbs ar sausu koncentrātu.
Pielietošanas paņēmiens.
Strādājot izmantot cimdus!
Strādājot izmantot zābakus!
Strādājot izmantot aizsargbrilles!
Strādājot izmantot deguna un mutes aizsarglīdzekļus!
Strādājot izmantot respiratoru!
Nomazgāties pēc darba ar ķimikālijām!
Bīstams vai kaitīgs dzīvniekiem.
Bīstams vai kaitīgs zivīm – piesārņo ūdens tilpnes.

Ugunsdrošības zīmes

Ugunsgrēka paziņošanas vieta
Pirmās palīdzības aptieciņa.
Ugunsdzēšamais aparāts.

 


BURTU APZĪMĒJUMI

Iedarbības raksturojums

R1 Sprādzienbīstams sausā veidā
R2 Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā
R3 Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā
R4 Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem
R5 Karsēšana var izraisīt eksploziju
R6 Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē
R7 Var izraisīt ugunsgrēku
R8 Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku
R9 Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu
R10 Uzliesmojošs
R11 Viegli uzliesmojošs
R12 Īpaši viegli uzliesmojošs
R14 Aktīvi reaģē ar ūdeni
R15 Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes
R16 Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem
R17 Spontāni uzliesmo gaisā
R18 Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu
R19 Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus
R20 Kaitīgs ieelpojot
R21 Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu
R22 Kaitīgs norijot
R23 Toksisks ieelpojot
R24 Toksisks, nonākot saskarē ar ādu
R25 Toksisks norijot
R26 Ļoti toksisks ieelpojot
R27 Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu
R28 Ļoti toksisks norijot
R29 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes
R30 Var viegli uzliesmot lietošanas laikā
R31 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes
R32 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes
R33 Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi
R34 Rada apdegumus
R35 Rada smagus apdegumus
R36 Kairina acis
R37 Kairina elpošanas sistēmu
R38 Kairina ādu
R39 Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi
R40 Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm
R42 Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R44 Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē
R45 Kancerogēna viela
R46 Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus
R47 Reproduktīvajai sistēmai toksiska viela
R48 Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares
R49 Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus
R50 Ļoti toksisks ūdens organismiem
R51 Toksisks ūdens organismiem
R52 Kaitīgs ūdens organismiem
R53 Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R54 Toksisks augiem
R55 Toksisks dzīvniekiem
R56 Toksisks augsnes organismiem
R57 Toksisks bitēm
R58 Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē
R59 Bīstams ozona slānim
R60 Var kaitēt reproduktīvajām spējām
R61 Var kaitēt augļa attīstībai
R62 Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām
R63 Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai
R64 Var kaitēt zīdāmam bērnam
R65 Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu
R66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu
R67 Tvaiki var radīt miegainību un reiboni
R68 Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks

Iedarbības savienotie raksturojumi

R14/15 Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes
R15/29 Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes
R20/21 Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R20/21/22 Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R21/22 Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R23/24 Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R23/25 Toksisks ieelpojot un norijot
R23/24/25 Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R24/25 Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R26/27 Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R26/28 Ļoti toksisks ieelpojot un norijot
R26/27/28 Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R27/28 Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R36/37 Kairina acis un elpošanas sistēmu
R36/38 Kairina acis un ādu
R36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu
R37/38 Kairina elpošanas sistēmu un ādu
R39/23 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot
R39/24 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu
R39/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot
R39/23/24 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R39/23/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot
R39/24/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/23/24/25 Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/26 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot
R39/27 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu
R39/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot
R39/26/27 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R39/26/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot
R39/27/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/26/27/28 Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot
R42/43 Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R48/20 Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/21 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu
R48/22 Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/20/21 Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/20/22 Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/21/22 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot
R48/20/21/22 Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu
R48/23 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot
R48/24 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu
R48/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot
R48/23/24 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R48/23/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot
R48/24/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot
R48/23/24/25 Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē
R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R52/53 Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R68/20 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot
R68/21 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu
R68/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot
R68/20/21 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R68/20/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot
R68/21/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R68/20/21/22 Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot

Drošības prasību zīmes

S1 Turēt noslēgtu
S2 Sargāt no bērniem
S3 Uzglabāt vēsā vietā
S4 Neuzglabāt dzīvojamās telpās
S5 Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams)
S6 Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams)
S7 Uzglabāt cieši noslēgtu
S8 Uzglabāt sausu
S9 Uzglabāt labi vēdināmā vietā
S12 Neuzglabāt slēgtā veidā
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
S14 Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)
S15 Sargāt no sasilšanas
S16 Sargāt no uguns - nesmēķēt
S17 Sargāt no degoša materiāla
S18 Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to
S20 Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu
S21 Nesmēķēt, darbojoties ar vielu
S22 Izvairīties no putekļu ieelpošanas
S23 Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs)
S24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas
S25 Nepieļaut nokļūšanu acīs
S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību
S27 Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu
S28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs)
S29 Aizliegts izliet kanalizācijā
S30 Stingri aizliegts pievienot ūdeni
S33 Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības
S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā
S36 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu
S37 Strādāt aizsargcimdos
S38 Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus
S39 Valkāt acu vai sejas aizsargu
S40 Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs)
S41 Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus
S42 Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus ... (norāda ražotājs)
S43 Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni")
S45 Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu)
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu
S47 Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs)
S48 Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs)
S49 Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā
S50 Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs)
S51 Izmantot tikai labi vēdināmās telpās
S52 Nav ieteicams izmantot telpās uz lielām virsmām
S53 Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju
S56 Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā
S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas
S59 Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju
S60 Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus
S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas
S62 Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu
S63 Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt
S64 Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas)

Apvienotie drošības prasību apzīmējum

S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem
S3/7 Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā
S3/9 Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā
S3/9/14 Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)
S3/9/14/49 Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)
S3/9/49 Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā
S3/14 Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)
S7/8 Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu
S7/9 Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā
S7/47 Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz ... °C (norāda ražotājs)
S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu
S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs
S27/28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs)
S29/35 Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā
S29/56 Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā
S36/37 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus
S36/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu
S37/39 Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu
S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu
S47/49 Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz .... °C (norāda ražotājs)

 


SADZĪVES APZĪMĒJUMI

Mazgāšanas zīmes

Maksimālā temperatūra 95°C. Parasta mehāniskā iedarbība. Parasta skalošana. Vienkārša izspiešana.
Maksimālā temperatūra 95°C. Samazināta mehāniskā iedarbība. Skalošana pie pakāpeniskas temperatūras samazināšanās (ūdens atdzišanas procesā). Vājināta izspiešana.
Maksimālā temperatūra 70°C. Parasta mehāniskā iedarbība. Parasta skalošana. Vienkārša izspiešana.
Maksimālā temperatūra 60°C. Parasta mehāniskā iedarbība. Parasta skalošana. Vienkārša izspiešana.
Maksimālā temperatūra 60°C. Samazināta mehāniskā iedarbība. Skalošana pie pakāpeniskas temperatūras samazināšanās (ūdens atdzišanas procesā). Vājināta izspiešana.
Maksimālā temperatūra 50°C. Samazināta mehāniskā iedarbība. Skalošana pie pakāpeniskas temperatūras samazināšanās (ūdens atdzišanas procesā). Vājināta izspiešana.
Maksimālā temperatūra 40°C. Parasta mehāniskā iedarbība. Parasta skalošana. Parasta izspiešana.
Maksimālā temperatūra 40°C. Samazināta mehāniskā iedarbība. Skalošana pie pakāpeniskas ūdens temperatūras samazināšanās. Vājināta izspiešana.
Maksimālā temperatūra 40°C. Samazināta mehāniskā iedarbība. Parasta skalošana. Parasta izspiešana. Ar rokām ūdeni neizspiest.
Maksimālā temperatūra 30°C. Samazināta mehāniskā iedarbība. Skalošana pie pakāpeniskas ūdens temperatūras samazināšanas. Vājināta izspiešana.
Mazgāt tikai ar rokām. Maksimālā temperatūra 40°C. Izturēties saudzīgi.
Nedrīkst mazgāt. Izturēties saudzīgi pret mitru.
Mazgājot lietot līdzekļus, kas iedarbojas saudzīgi.

Balināšanas un tīrīšanas zīmes

Drīkst balināt ar hlorsaturošiem līdzekļiem. Balinātāja šķīdumam jābūt aukstam vai atšķaidītam.
Nedrīkst balināt ar hlorsaturošiem līdzekļiem.
Nedrīkst balināt.
Nepieciešamības gadījuma drīkst balināt ar hloru nesaturošiem līdzekļiem.
Iespējama mitrā tīrīšana.
Iespējama saudzīga mitrā tīrīšana.
Iespējama ļoti saudzīga mitrā tīrīšana.
Mitrā tīrīšana aizliegta.
Sausā tīrīšana ar jebkuru šķīdinātāju, kas ir paredzēts šādiem nolūkiem, ieskaitot šķīdinātājus, kas minēti simbolam P, papildus drīkst lietot trihloretēnu un trihloretānu.
Sausā tīrīšana trihloretēnā, monofluortrihlorpentānā un šķīdinātājos, kas ir minēti simbolam F.
Sausā tīrīšana ar jebkuru šķīdinātāju, kas minēts simbolam P. Ir stingri ierobežojumi ūdens lietošanai, mehāniskai iedarbībai vai temperatūras paaugstināšanai tīrīšanas procesā, vai šķīdinātāja izspiešanā veļu griežot.
Sausā mazgāšana trifluortrihloretānā, vaitspirtā.
Sausā mazgāšana trifluortrihloretānā, vaitspirtā. Ir stingri ierobežojumi ūdens lietošanai, mehāniskai iedarbībai vai temperatūras paaugstināšanai tīrīšanas procesā, vai šķīdinātāja izspiešanā veļu griežot.
Sausā tīrīšana aizliegta. Traipus nedrīkst tīrīt ar šķīdinātājiem.

Gludināšanas un žāvēšanas zīmes

Gludekļa virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 200°C.
Gludekļa virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 150°C.
Gludekļa virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 110°C. Esiet uzmanīgi gludinot, gludinot ar tvaiku.
Gludināt norādītajā temperatūrā.
Gludināt temperatūrā, kas nav augstāka par 140°C.
Nedrīkst gludināt. Nedrīkst apstrādāt ar tvaiku.
Drīkst žāvēt centrifūgā.
Drīkst žāvēt centrifūgā. Žāvēšana zemā temperatūrā.
Nedrīkst žāvēt centrifūgā.
Drīkst žāvēt centrifūgā bez īpašas piesardzības.
Ūdeni drīkst izspiest ar centrifūgas palīdzību. Žāvēt izkārtā stāvoklī.
Mitru izstrādājumu žāvēt tikai izkārtā stāvoklī.
Žāvēt horizontālā stāvoklī uz dvieļa bez iepriekšējas ūdens izspiešanas.
Mitru izstrādājumu žāvēt horizontālā stāvoklī.
Nedrīkst žāvēt (līdz ar to nedrīkst arī mazgāt).
Žāvēt uz veļas auklas (izkārtā stāvoklī).
Nedrīkst izspiest lieko ūdeni, veļu griežot.
Žāvēt ēnā.
Drīkst žāvēt ar gludekli, nelietojot tvaiku.
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas rokasgrāmata Nosacītie apzīmējumi