Notikumi
Mihails Gorskis

Mihails Gorskis

Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors

Mājas lapas adrese: www.kimijas-sk.lv E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Sestdiena, 13 aprīlis 2019 22:27

2019. gada 11. aprīlī notika LĶSA Valdes sēde

2019. gada 11. aprīlī notika jaunievēlētas Ķīmijas skolotāju asociācijas (LĶSA) Valdes sēde, kurā ievēlēja jauno Asociācijas vadību. Par Valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts Ilmārs Rikmanis un par priekšsēdētāja vietnieku – Mihails Gorskis. Par Asociācijas lietvedības stāvokli tagad atbildes Arina Zubkova.

Biedru sapulces protokols

Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas Valdes sēdes
Protokols

Ceturtdiena, 10 janvāris 2019 16:00

Aicina pieteikties eksāmena vērtēšanai

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2018./2019. mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2018/52 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukciju [1].

Trešdiena, 05 februāris 2014 13:22

Pār profesiju

Skolas ķīmijas kursa saturs ir noteikts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā. Ķīmijas skolotāja uzdevums - organizēt mācību procesu tā, lai nodrošinātu izglītojamā spēju turpināt izglītību, apgūt prasmi ievērot drošības noteikumus, sastopoties vai strādājot ar vielām un materiāliem, un apgūt prasmes pareizi izmantot vielas un materiālus, saudzējot savu un arī citu cilvēku veselību un vidi.

Tas ir sasniedzams, ja «[..] skolotājs

  • ir plaši izglītots, harmonisks cilvēks;
  • labi pārzina faktu materiālu, brīvi orientējas ķīmijas teorijas jautājumos;
  • brīvi pārvalda mācīšanas procesa tehnoloģiju;
  • spēj radīt labvēlīgu mikroklimatu ķīmijas stundās;
  • virza skolas ķīmijas kursa apgūšanu, uzskatot to nevis par zināšanu summu, bet par cilvēces garīgās un materiālās kultūras neatņemamu sastāvdaļu;
  • rūpīgi audzina skolēnos pozitīvu attieksmi pret apgūstamo mācību materiālu;
  • mācību vielu izklāsta mūsdienu zinātnes un tehnoloģijas sasniegumu līmenī, tajā pašā laikā neaizmirstot ievērot pieejamības principu;
  • sistemātiski parāda apgūstamā materiāla praktisko nozīmīgumu;
  • pats ir piemērs radošā darba izpildē, sekmē savu teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu līmeņa celšanu, piedalās pētniecisko uzdevumu risināšanā».

M. Gorskis, G. Rudzītis. Vispārīgā ķīmija vidusskolā. Metodiskais līdzeklis. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 27. lpp.

Viens no dabaszinību mācīšanas metodikas pamatlicējiem, krievu metodiķis Valerians Polovcovs (1862-1918) savā laikā ir rakstījis: «[..] Izglītots, mundrs un spirgts skolotājs, kas ir ieinteresēts savā darbā, spēs atdzīvināt jebkuru programmu, izlabot un papildināt vissliktāko mācību grāmatu. Bet tādēļ ir nemitīgi jāstrādā, lai papildinātu savas zināšanas, ir jāmīl savs darbs».

 

Skolotāja profesijas standarts

 

LR MK Noteikumi Nr. 836 (spēkā no 01.09.2009.)

Pedagogu darba samaksas noteikumi

 

LR MK Noteikumi Nr. 363 (spēkā no 19.07.2013.)

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību

 

 

Uzņemšanas noteikumi

Latvijas universitāte (LU)

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "'Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs"

Maģistra studuju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībā"

Doktora studiju programma "Izglītības zinātnes" 

 

Daugavpils universitāte (DU)

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs"

Doktora studiju programma "Izglītības zinātnes"

 

Eiropas Komisijas (EK) kuluāros ir sagatavota regula, kas nosaka ugunsdzēšanas aparātu ražošanas un lietošanas pilnīgu aizliegumu. Regulu plānots ieviest no 2015. gada 1. aprīļa. Tātad mums vēl ir gads, lai pielāgotos un sagatavotos dzīvei jaunos apstākļos.

Zinātnes vēsturē ir daudz piemēru, kad ievērojami atklājumi tiek izdarīti it kā nejauši. Taču pētot katru šādu gadījumu, nākas atzīt, ka nekā nejauša tur nav un visa pamatā ir neatlaidīgs prāta un roku darbs. Jaunatklājums, par kuru pavēstīts zemāk, tika patentēts pirms nedēļas. Šodien, nu, ir pienācis laiks izstāstīt par vēl vienu sasniegumu, ko veikuši Daugavpils Universitātes organiskās sintēzes speciālisti kopā ar Latvijas Universitātes Mugurkaulnieku sistemātikas laboratorijas (MSL) pētniekiem.

Trešdiena, 24 jūnijs 2015 18:23

Konferenču rakstu krājumi 2000.-

Актуальные проблемы химического и экологического образования: Сборник научных трудов 63 Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, г. Санкт-Петербург, 14−16 апреля 2016 года. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. - 430 с. ISBN 978-5-8064-2255-3

6th Eurovatiety in Chemistry Education 2015: Chemistry Education for Responsible Citizenship and Employability. Extended abstracts. June, 30 - Yuly, 2, Tartu, Estonia. - Tartu, University of Tartu, 2015. - 92 p.

Актуальные проблемы химического и экологического образования: Сборник научных трудов 62 Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, г. Санкт-Петербург, 15−18 апреля 2015 года. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 430 с. ISBN 978–5–8064–2111-2

Инновации в естественнонаучном образовании: VIII Всероссийская (с международным участием) научно-методическая конференция. Красноярск, 12-13 ноября 2015 г. - Красноярск, Изд-во Красноярского гос. пед. университета им. В.П. Астафьева. - 204 с.   ISBN 978-5-85981-932-4

Инновации в образовании: Материалы региональной межвузовской учебно-методической конференции с международным участием, г. Краснодар, 2 апеля 2015 года. – Международный журнал экспериментального образования, 2015, № 4. ISSN 1996-3947

Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 23rd International Conference on Chemistry Education. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. - 256 p.    ISBN 978-80-7435-415-1 

Актуальные проблемы химического и экологического образования: Сборник научных трудов 61 Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, г. Санкт-Петербург, 16−19 апреля 2014 года / Издательство РГПУ им. А.И. Герцена. СПб: ООО «Копи-Р Групп», 2014. - 386 с. ISBN 978-5-905064-90-6.

Ķīmijas izglītība – 2011: Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences rakstu krājums. Rīga, 2011. gada 14.–15. novembris. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. – 304 lpp. ISBN 978-9984-45-421-4

10th European Conference on Research in Chemistry Education. Book of Abstracts. - Krakow: Pedagogical University of Krakow, 2010. - 328 p.    ISBN 978-83-7271-618-7 

Ķīmijas izglītība – 2010: Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences rakstu krājums. Rīga, 2010. gada 4.–5. novembris. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. – 184 lpp. ISBN 978-9984-49-177-6

Ķīmijas izglītība – 2009: Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences rakstu krājums. Rīga, 2009. gada 6.–7. novembris. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. – 274 lpp. ISBN 978-9984-45-145-9

Ķīmijas izglītība – 2008: Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences rakstu krājums. Rīga, 2008. gada 14.–15. novembris. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. – 194 lpp. ISBN 978-9984-45-031-5

Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. - Prague: Charles University, 2007. - 342 p.    ISBN 978-80-86561-85-1

Ķīmijas izglītība skolā – 2007: Konferences rakstu krājums. Rīga, 2007. gada 20. septembris. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2007. – 127 lpp. ISBN 978-9984-82-4

Новые образовательные технологии в ВУЗе: сборник материалов четвёртой международной научно-методической конференции, 5-8 февраля 2007 г. - Екатеринбург: Уральский Государственный технический университет, 2007. - 424 с.

Ķīmijas izglītība skolā – 2006: Konferences rakstu krājums. Rīga, 2006. gada 5. oktobris. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2006. – 160 lpp. ISBN 9984-802-06-X

 

Apkopojis Mihails Gorskis

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Mihails Gorskis