Aktuālais 2017./2018. mācību gadā

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sagatavojusi informatīvu materiālu “2017./2018. mācību gada aktualitātes”, kurā raksturoti ministrijas prioritārie darbības virzieni un jaunajā mācību gadā plānotie nozīmīgākie pasākumi.

Vispārējā izglītība

Satura pilnveide

2017./2018. mācību gadā plānots turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā veidoto mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā. Izstrādātais mācību saturs pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā tiks nodots publiskai apspriešanai un ārējo ekspertu vērtēšanai. 2017. gada 18. augustā Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotās izglītības konferences ietvaros pirmo reizi plašāka auditorija tiks iepazīstināta ar jauno mācību saturu, un jau 21. septembrī tiks organizēta tematiska konference "Vērtēšana, lai mācītos".

2018. gada aprīlī tiks organizēta tematiska konference, kas būs veltīta pirmskolas izglītībai. Tiks organizēti 13 aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu semināri un 12 ieviešanas semināri dažādos plānošanas reģionos Latvijā, piesaistot metodisko apvienību vadītājus un pedagogus, kuri nepiedalās mācību satura aprobācijā. Tāpat šajā mācību gadā plānota izstrādātā mācību satura aprobācija 100 vispārējās izglītības iestādēs, no 2018. gada 1. septembra paredzot kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolā un pamatizglītības 1. posmā (1. – 6.klase), no 2019. gada 1. septembra – pamatizglītības 2. posmā (7. – 9.klase) un vidusskolā.

Turpināsies arī 11 metodisko līdzekļu izstrāde, lai nodrošinātu metodisku atbalstu jaunā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai. ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" sadarbības partneri Rēzeknes tehnoloģiju augstskola un Liepājas universitāte turpinās mācību satura izstrādi mācību un metodiskajiem līdzekļiem izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem turpinās pielāgot mācību materiālus Braila rakstā. Citi projekta sadarbības partneri uzsāks mācību satura izstrādi mācību līdzekļiem – Dabaszinātnēs un tehnoloģijas pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Universitāte), Latviešu valodā, krievu valodā un sociālajās zinātnēs pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Daugavpils universitāte) un Sportā, veselībā un drošībā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Izstrādāti un 2017. gada rudenī tiks publiskoti metodiskie materiāli "Ieteikumi ceļu satiksmes noteikumu apguvei pirmsskolā", kas ietvers 11 rotaļnodarbību paraugus, un "Sporta stundu organizēšana bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem".

Valsts pārbaudījumu sistēma

2017./2018. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus kā ierasts plānots organizēt:

 • 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2018. gada februārī – martā;
 • visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2018. gada martā;
 • centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2018. gada maijā – jūnijā.

Lai gan latviešu, gan mazākumtautību skolu absolventiem nodrošinātu vienādas iespējas darba un izglītības tirgū, kā arī ļautu veiksmīgāk iekļauties profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, kurās izglītība tiek īstenota valsts valodā, tika atbalstīti grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosakot, ka 9. un 12.klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. Jaunie grozījumi vidējās izglītības pakāpē centralizēto eksāmenu kārtotājiem stāsies spēkā ar 2017./2018.mācību gadu, bet 9.klašu absolventiem latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda pilnībā tiks ieviesta ar 2019./2020. mācību gadu.

Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai

Atbalstot izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu, 2017./2018. mācību gadā plānots īstenot šādas aktivitātes:

 • 15 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, no tām sešas tiešsaistē, lai palielinātu olimpiāžu dalībnieku skaitu;
 • piecas reģionālās izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferences 2018.gada martā un noslēguma pasākumu/konferenci 2018. gada aprīlī;
 • mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu vasaras skolu – nometni "Alfa" 2018.gada jūlijā un izglītojošus seminārus "Beta" no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada martam;
 • nodrošināt Latvijas izlašu dalību vismaz 10 starptautiskajās olimpiādēs un vismaz 4 zinātniski pētnieciskās darbības konkursos – izstādēs.

 

Profesionālā izglītība

2017./2018. mācību gadā plānota uzsākto reformu profesionālas izglītības jomā turpināšana, lai sasniegtu galveno mērķi – izveidotu patstāvīgi strādājošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un duālās izglītības pieeju attīstošu profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot un atjaunojot profesionālās izglītības saturu atbilstoši regulāri aktualizētajai nozaru kvalifikāciju struktūrai. Tiks turpināta modulāro izglītības programmu aprobācija un uzsākta īstenošana, kā arī jaunu modulāro izglītības programmu izstrāde, profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde.

Tiks turpināta izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveide. Tajā skaitā Profesionālās izglītības kompetenču centru administrācijas pārstāvju kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumi par cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, digitālajai pratībai.

Lai veiksmīgi tiktu īstenotas plānotās profesionālās izglītības reformas, 6.07.2017. stājās spēkā Profesionālās izglītības likuma 22.06.2017 grozījumi. Tie paredz plašāku izglītības programmu modulārās pieejas ieviešanu, kas balstās uz sasniedzamajiem rezultātiem. Likumā iekļauts normatīvais regulējums attiecībā uz moduļiem, moduļu programmām un modulārajām profesionālās izglītības programmām, kā arī paredzēts, ka darba vidē balstītas mācības īsteno klātienes profesionālās izglītības ieguves formā.

Ir izstrādāts 2000. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” grozījumu projekts, kas izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē. Institūcijas ir saskaņojušas noteikumu projektu. Paredzams, ka noteikumu projekts drīzumā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Interešu izglītība

2017./2018. mācību gadā plānotas arī īpašas aktivitātes interešu izglītības jomā. Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" kontekstā tiks organizētas 12 radošās darbnīcas skolēnu pašpārvalžu līderiem ar mērķi stiprināt pašpārvalžu darbību izglītības iestādēs un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību un Labo darbu festivālu piecos kultūrvēsturiskajos novados.

Veicinot bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020. gadā, uzsākta svētku repertuāra sagatavošana svētku lielajām programmām (kori, dejas, instrumentālā mūzika, folklora) un organizēti starpsvētku pasākumi:

 • 10. Latvijas zēnu koru salidojums 2018.gada maijā Cēsīs
 • Latvijas izglītības iestāžu 5.–9. klašu koru skates reģionos un laureātu koncerts 2018.gada aprīlī
 • Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru reģionālās skates 2018.gada martā
 • Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru konkursu-festivāls 2018.gada aprīlī
 • bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" 2018.gada maijā un jūnijā Daugavpilī un Jelgavā
 • bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmai "Pulkā eimu, pulkā teku" 2018. gada maijā Līvānos.
Lasīts 2150 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 18 augusts 2017 18:59
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Aktuālais 2017./2018. mācību gadā