Notikumi

Realizējot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam dotos uzdevumus, 2015./2016. mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja pirmo pilotprojektu, kurā fizikas, ķīmijas un dabaszinības eksāmenos kopā piedalījās 3200 izglītojamie. Pirmā pilotprojekta eksāmenu rezultātu analīze ir publicēta VISC vietnē. Pilotprojektu eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugi ir publicēti VISC vietnē.

Šī gada 22. septembrī pirmo reizi Latvijā diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā 10. klases skolēniem būs iespēja kārtot digitālā formātā izglītības portāla "Uzdevumi.lv" platformā. Tiešsaistes darbs veidots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un ir identisks diagnosticējošā darba drukātajai versijai.

30. septembrī Zinātnieku naktī, kas notiek visā Eiropā, Latvijas Universitātes (LU) zinātnieki daudzveidīgi iepazīstinās ar savu veikumu un apliecinās zinātnes sasniegumu praktisko pielietojamību mūsu ikdienā.

Šodien, 15. septembrī, tiks publicēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ikgadējais ziņojums par izglītību „Pārskats par izglītību 2016” (Education at a Glance 2016 ).

Izdota zinātniska monogrāfija "Skolotāju izglītība Latvijā paradigmu maiņas kontekstā (1991-2000)".

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) izdevis izglītības terminu skaidrojumus, kas saistīti ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) kontekstā lietoto terminoloģiju.

Tu vari kļūt par supervaroni, burvi vai slepeno aģentu, bet vari arī izvēlēties ar  eksaktām zinātnēm saistītu jomu un pētīt pasauli, lietu būtību un cilvēkus. 17. septembrī Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, notiks LU jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētki “Es – cilvēks zinātnē!”, kuros skolēni aicināti iesaistīties interesantās eksaktās aktivitātēs un pievienoties kādai jaunajai skolai.

Lasīt vairāk...

Arī 2016./17. mācību gadā skolēniem tiek piedāvātas paaugstināta grūtības līmeņa uzdevumu risināšanas un teorijas nodarbības ar mērķi gatavoties starptautiskajām olimpiādēm.

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam rīcības virzienā “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide” ir izvirzīti vairāki uzdevumi, to skaitā paredzot centralizēto eksāmenu pilotprojektu STEM mācību priekšmetos 2015./2016. mācību gadā un 2016./2017. mācību gadā. 

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra (LU SIIC) direktore Dace Namsone diskutēs par tematu „Vai nepieciešamas pārmaiņas mācību procesā”.

1 lapa no 39
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi