ESF projektos izstrādātie materiāli

наклейки
Joomla

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir viens no četriem Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem. ESF līdzekļus izmanto cilvēku prasmju, zināšanu un darba spēju attīstīšanai.

ESF līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši vienotam politikas ietvaram, ko veido Nodarbinātības politikas dokumenti (Eiropas Nodarbinātības stratēģija, Eiropas Nodarbinātības vadlīnijas, Eiropas Komisijas un Latvijas valdības nodarbinātības politikas prioritāšu Kopējais novērtējuma dokuments, Nacionālais nodarbinātības plāns), Sociālās iekļaušanās politikas dokumenti (Eiropas sociālās iekļaušanās stratēģija, Kopējās iekļaušanās memorands, Nacionālais rīcības plāns).

Ar ESF finansējuma palīdzību tiek sniegts nozīmīgs ieguldījums nodarbinātības veicināšanai, izglītības un tālākizglītības attīstībai, kā arī sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā. Izglītības un tālākizglītības attīstībā atbalsts tiek sniegts projektiem, kas mērķēti uz:

Mērķa grupas – sākotnējās profesionālās izglītības iestādes, augstākās profesionālās izglītības iestādes un universitātes, skolotāji un akadēmiskie mācību spēki, profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, studenti, doktoranti, jaunieši, kā arī sociālie partneri un profesionālās organizācijas. Izglītības un tālākizglītības attīstības pasākumiem atbalstu no ESF varētu saņemt valsts un pašvaldību institūcijas, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, profesionālās asociācijas un komercsabiedrības.

Vispārēju informāciju par ESF var iegūt mājas lapā www.esfondi.lv, sf.lm.gov.lv, bet informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem, to vadlīnijām, apmācības semināriem un citus praktiskas dabas jaunumus – to institūciju mājas lapās, kas apsaimnieko ESF līdzekļus: www.nva.lv, www.lsif.lv, www.spf.lv, www.viaa.gov.lv.

разработка вышивки
сколько сейчас время