Raksti

Kā pārliecināties, vai esam gatavi jaunajam mācību gadam?  1. septembrī stājas spēkā jaunie standarti – pamatizglītībai un vidējai izglītībai –  un visas Latvijas skolas sāks īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju, kas izstrādāts ESF VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030).

Aicinām pārdomāt šos soļus un jautājumus.

1. Atvērtība jaunajam

Ja cilvēks ir labi atpūties – atjaunojis spēkus un pilns pozitīvu emociju, darot to, kas sagādā prieku un atraisa radošumu, un pilns pozitīvu emociju – , viņš labāk spēj gan koncentrēt un saglabāt uzmanību, gan ieraudzīt jaunus skatupunktus, atrast risinājumus. Aktīvās un neaktīvās dzīves cikli ir vienas monētas divas puses – ir svarīgi parūpēties, lai tie būtu līdzsvarā arī mācību gada laikā. Īpaši svarīgi tas ir pārmaiņu laikā.

Palīgs pārmaiņās ir arī gatavība jaunajam un uz izaugsmi vērsta domāšana – vēlme mēģināt, nebaidīties  kļūdīties, izvērtēt, mēģināt vēlreiz. Padomā, kā tu parasti jūties un kā rīkojies, kad gaidāmas pārmaiņas? Ar kādu redzējumu par pārmaiņām dosies uz skolu?

Katrā ziņā vienmēr der atcerēties, ka jebkuras pārmaiņas ir pakāpeniskas un sākas ar pirmo soli, no tās vietas un ar to pieredzi, kur esi tajā brīdī. Tas ir process, un rezultāti būs ieraugāmi pakāpeniski. Ja kļūst grūti, reizi pa reizei ir vērts sev atgādināt pašu būtiskāko: kas ir tas, kas tev skolotāja darbā rada prieku un motivāciju darboties? Kādēļ esi izvēlējies būt par skolotāju? 

Iedvesmai iesakām:

2. Sagatavojies un iepazīsti saturu!

Rūpīgi iepazīsties ar pilnveidoto saturu – mācību jomas standartu, mācību priekšmetu programmu paraugiem un mācību līdzekļiem. Laba sagatavošanās un jaunumu izpētīšana dos drošības izjūtu un padarīs pārmaiņas daudz reālākas, mazāk abstraktas. Iesakām izpēti veikt kopā ar kādu kolēģi vai grupā – tā darbs veiksies efektīvāk, būs iespēja pārrunāt izlasīto, pievērst uzmanību tam, kas vienatnē varbūt paliktu nepamanīts.

3. Iepazīsti mācību pieeju!

Izpēti E-kursu skolotājiem par būtiskākajiem pieejas aspektiem, kas palīdzēs darbā ar pilnveidoto saturu.  Atgādini sev jau zināmo, iepazīsties ar jauno. E-kursu var apgūt individuāli vai kopā ar kolēģiem – pa diviem vai lielākā grupā. E-kursa apguvei iesakām veidot tādas skolotāju komandas, kurās apvienojas tie kolēģi, kuriem visvieglāk sastrādāties, izmēģināt ko jaunu, pārrunāt, atbalstīt citam citu.

E-kursā tiek apskatīti būtiskie aspekti jaunajos izglītības standartos un mācību priekšmetu programmu paraugos. Iesakām pēc e-kursa vēlreiz tos pārlasīt un iedziļināties – nu jau ar zinošāku un viedāku skatījumu.

Pēc e-kursa apgūšanas:

 • zināsi, kas un kāpēc mainās līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju,
 • zināsi, kā izplānot mācību stundu, tajā jēgpilni un efektīvi paredzot visus atbilstošos mācību notikumus,
 • zināsi, kas ir vērtēšana mācīšanās atbalstam un kā to izplānot, izmantojot atpakaļvērsto plānošanu,
 • zināsi, kā skolēniem mācīt stratēģijas un kā stundās mērķtiecīgi iekļaut visus bērnus,
 • tev būs izplānoti vairāki temati un vairākas praktiskas idejas, ko uzreiz lietot savā ikdienas darbā.

Vairāk par e-kursu šeit: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinas/pieejams-skola2030-pasmacibas-e-kurss-skolotajiem.

4. Atskaties un izvērtē savu līdzšinējo profesionālo pieredzi!  

Ņemot vērā e-kursā apgūto, pārdomā, kas ir jaunais, ko līdz šim vēl neesi mēģinājis savā praksē, un kas šķiet jau zināms un ierasts. Katram skolotājam ir svarīgi izprast un apzināties savas stiprās puses un efektīvas mācīšanās veidus. Izvērtējot līdzšinējo profesionālo pieredzi, ieraudzīsi, ko vērtīgu tajā vari paturēt – kas līdz šim jau izdevies ar labiem rezultātiem un ko noteikti vēlies turpināt, – lai tam pievienotu klāt jauno. Iespējams, tas dos iespēju samazināt darāmā sarakstu un pievērsties tieši  tam, ko nepieciešams mainīt.

Jautājumi pārdomām. Ja iespējams, pārrunā tos ar savas mācību jomas kolēģi.

 •  Kas ir manas stiprās puses skolotāja darbā?
 • Kas ir vērtīgais, ko no līdzšinējās prakses varu paņemt līdzi jaunajā mācību gadā? Kā līdzšinējo pieredzi varu integrēt darbā ar pilnveidoto saturu?
 • Ko no jaunā satura un mācību pieejas es jau zinu? Ko esmu apguvis un daru savā praksē? Ko jau zināju no iepriekšējiem projektiem un profesionālās pilnveides kursiem?
 • Kas saturā un mācību pieejā ir jaunais, ko līdz šim nezināju un ko nebiju izmēģinājis savā praksē?
 • Kas man vēl jāapgūst? Kas ir jaunās lietas, prasmes un prakses, kas man jāapgūst un jāiekļauj mācību un stundu plānos un norisē?
 • Kāds atbalsts man tam nepieciešams?

5. Izplāno galvenos darbus jaunajam mācību gadam!  

Lai sāktu mācīties pilnveidoto saturu, līdz 1. septembrim visa skolas komanda vienojas par skolas kopīgo mērķi, skolotāji veido tematiskos plānus, plāno tematu apguvi, darbu mācību stundās, sadarbību ar citiem, kopā ar skolas vadību vienojas par darba organizāciju un stundu sarakstu (regulāru vai projektu tipa).

Ieraksti savā kalendārā visas nepieciešamās darbības, ko plāno paveikt līdz 1. septembrim un pēc tam.  Svarīgi – nosvini katru izdarīto darbu!  Šīs mazās uzvaras dos gandarījumu par paveikto un vairos labsajūtu, laimes izjūtu. Tas ne tikai liek justies labi, bet arī motivē  turpināt pildīt uzdevumus, lai uzturētu šo patīkamo sajūtu.

Galvenie darbi kalendārā:

 • Regulāri satikties ar kolēģiem, izveidot sadarbības vai mācīšanās grupas mācību priekšmeta vai jomas ietvaros, saprast galvenās kopīgi darāmās lietas un jautājumus, ko apgūt.
 • Iepazīties un sadarboties ar savas pašvaldības mācību jomas koordinatoru. Sadarbība ar kolēģiem savā mācību jomā citās skolās var būt labs atbalsts un resurss pieredzes apmaiņā.
 • Zināt, kad un kā notiks stundas un mācību process visās manās mācāmajās klasēs.
 • Izveidot tematu un stundu plānu, iekļaujot sasniedzamos rezultātus, veicamās aktivitātes un plānotos pārbaudes darbus.
 • Zināt, ko teikt saviem skolēniem, mācību gadu sākot.

 

Par mērķu izvirzīšanu

Lai zinātu, kurp virzīties, svarīgi ir izvirzīt mērķus.  Izvirzi skaidrus mērķus skolas līmenī, klasē un individuāli.   

 • Skolas kopējie mērķi var būt visdažādākie, tos izvirza, izzinot un apzinoties savu skolēnu vajadzības un kopīgi vienojoties par svarīgāko, kas virzīs uz priekšu visu skolēnu attīstību. Tas var rasties pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzes vai skolotāju novērojumiem par skolēnu darbību visas skolas apjomā. Mērķis var būt saistīts ar skolas vērtību iedzīvināšanu vai jebkuru problēmu, kas jārisina visas skolas kopīgā darbā. Vienlaikus ar mērķa izvirzīšanu ir svarīgi vienoties par to, kā redzēsiet, ka mērķis ir sasniegts – kā izskatīsies gala rezultāts un kādi dati par to liecinās.
 • Katras klases darbu plāno atbilstoši skolas mērķim un skolēnu vajadzībām. Skolotājs iepazīst, kādi skolēni šogad ir katrā klasē. Svarīgi saprast, cik un kuri skolēni varēs strādāt patstāvīgi un daudzveidīgi un kuriem būs vajadzīga pastiprināta uzmanība, lai iemācītu efektīvi mācīties. Skolotājs izvērtē, kā beidzās iepriekšējais mācību gads. Mācību gada sākumā var ieplānot diagnostiku, lai ievāktu datus un tā noskaidrotu esošo zināšanu un prasmju līmeni saistībā ar izvirzīto skolas mērķi.  
 • Katrs skolotājs definē savus profesionālos mērķus saistībā ar skolas kopējā mērķa sasniegšanu. Vienlaikus fokusējas ne vairāk kā uz trijām prioritātēm – izvēlas svarīgākās lietas, kam pievērst uzmanību un ieviest savā darbā, sākot no 1. septembra. Plāno secīgas darbības, izvērtējot savus resursus un iespējas rīkoties tā, lai sev neradītu trauksmi, ka darbības nav izpildāmas vēlamajā termiņā vai apstākļos.

Jautājumi pārdomām, lai izvirzītu sasniedzamu mērķi.

 • Vai mērķis ir konkrēts un skaidrs, vai lielo mērķi var sadalīt sīkākos, detalizētos?
 • Vai mērķis ir izmērāms skaitļos, kvantitātē, salīdzinājumos?
 • Vai mērķis ir sasniedzams, kādas ir reālās iespējas?
 • Vai mērķis atbilst situācijai un resursu pieejamībai, konkrētiem skolēniem, vai tas ir saskaņots ar augstāka līmeņa mērķiem?
 • Vai mērķis ir sasniedzams noteiktā laikā? Vai tā sasniegšanai ir paredzēts termiņš?

Lasi vairāk par mērķu izvirzīšanu un mācību darba plānošanu, tostarp piemēru aprakstus no skolām:

Citi raksti

Resursi skolotājam darbam ar pilnveidoto saturu

  • Sasniedzamie rezultāti katrā jomā https://mape.skola2030.lv/matrix .
  • Visu mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā un kursu programmu paraugi vidējā izglītībā (meklēt pēc mācību priekšmetiem vai pēc klases meklēšanas katalogā).
  • Mācību un metodiskie līdzekļi.)
  • Mācību līdzekļi skolēniem.
  • Vieta skolotāju pieredzes, zināšanu un praktisku piemēru apmaiņai (forums/diskusija). Šeit  atrodami arī skolotāju iesūtītie piemēri un mācību materiāli, kas sagatavoti attālinātas mācīšanās laikā.
  • Sadaļā Ko un kā šeit darīt atradīsi Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem – par reģistrāciju, mācību līdzekļu publicēšanu un meklēšanu, lietošanu u. c.
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa