Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto locekļu īsas biogrāfijas

24. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē, ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, par Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajiem locekļiem ievēlēti - Donāts Erts, Aleksejs Kuzmins, Uldis Rogulis un Pēteris Trapencieris.

Donāts Erts - dz. 22. 11. 1954., Ķīmijas zinātņu kandidāts (1985), Dr.chem. nostrificēts (1992), LZA korespondētājloceklis (2011), LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors, Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks, Ķīmiskās fizikas institūta direktora p.i., 1992-2006 viespētnieks augstskolās un zinātniskajos centros Zviedrijā, Īrijā, Igaunijā.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Nanostrukturētu  un hibrīdo materiālu sintēze, īpašību un potenciālo pielietojumu pētījumi. 

Publicētie darbi: H-indekss 22, vispārīgs citēšanas skaitlis: 1353 (bez pašcitēšanas 1176); 1 nodaļa monogrāfijā, vairāk nekā 100 žurnālu raksti SCI  žurnālos (to skaitā 2 Advanced  Materials, 3 Nano Letters, 1J. Am. Chem. Soc., Nature un Science redaktoru anotācijas par 2 rakstiem), 30 raksti konferenču rakstu krājumos, 10 autora apliecības, 5 LV, 1 Eiropas patents, vairāk nekā 300 konferenču tēzes.

Pedagoģiskais darbs: Zinātniskais vadītājs 7 promocijas darbiem (4 aizstāvēti), 9 maģistra un 10  bakalaura darbiem, recenzents 8 promocijas darbiem Latvijā un ārzemēs. Izstrādāti un lasīti 3 lekciju kursi.

Zinātniskie projekti: Projektu un apakšprojektu vadīšana trijās Valsts programmās, divos LZP sadarbības projektos. Projektu vadītājs 7 LZP, 2 ERAF, 4 LU projektiem un 4 līgumpētījumiem. Grupu vadītājs Eiropas Zinātnes fonda un COST, divos ES 6. Ietvara programmas projektos, sešos Zviedru institūta Visby projektos, Latvijas-Francijas programmas "Osmosis" projektā un divos INTERREG projektos, 1 ES programmas Apvārsnis 2020 projekta koordinators.

Organizatoriskais darbs: Latvijas Zinātnes padomes loceklis (dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas pārstāvis), LZP dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas  loceklis, LZP eksperts fizikā, Latvijas un Igaunijas projektu ekspertīze; LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas padomes loceklis; LU Senāta loceklis, LU Zinātnes padomes loceklis.

ES 6. un 7. Ietvara programmu un programmas Apvārsnis 2020 tēmas  "Nanotehnoloģijas, funkcionāli materiāli - moderna ražošana-biotehnoloģijas" programmu komitejas loceklis, Igaunijas Nanotehnoloģiju kompetences centra zinātnes padomes loceklis (2010-2015), Latvijas pārstāvis ENIAC padomē (2010-2014), starptautiskās konferences "Advanced Materials and Technologies" programmu komitejas loceklis (kopš 2010. g.), žurnāla "Materials Science-Medziagotyra" redkolēģijas loceklis, Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē pasākuma - starptautiskās konferences "Euronanoforum 2015" vadītājs. Zinātnisko rakstu recenzēšana dažādos fizikas un materiālzinātņu žurnālos.

Atzinības: LU 2015. gada balva par oriģināliem pētījumu rezultātiem; LU rektora pateicība un LU ģerboņa sudraba nozīmīte (2014); Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības raksts (2015); LU rektora atzinības raksts (2016).

Izveidots jauns virziens: Individuālu un sakārtotu nanostrukturētu materiālu sintēze, īpašības un potenciālie pielietojumi.  Attīstītas metodes nanomijiedarbību pētīšanai.


Aleksejs KUZMINS 
- dz. 12. 08. 1968., Dr.phys. (1992), LZA korespondētājloceklis (2005), LU Cietvielu fizikas institūta EXAFS spektroskopijas laboratorijas vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunu metožu attīstība rentgenabsorbcijas spektru analīzei, rentgenabsorbcijas un Ramana spektroskopija, konfokālā un skenējošā mikroskopija, kā arī teorētiskā modelēšana (molekulārā dinamika, modelēšana no pirmajiem principiem, Monte Karlo metode). Pētījumu objekti ir nanomateriāli, kristāli, amorfas un kristāliskas plānās kārtiņas, stikli. Autors vairākām izstrādēm: programmatūras pakotne "EDA" rentgenabsorbcijas spektru datu analīzei, daudzkārtīgās izkliedes tuvinājumu aprēķinu oriģināla metode, klastera tipa superdators "LASC" (LU CFI).

Publicētie darbi: H-indekss 25, darbi ir citēti vairāk nekā 2100 reizes. Vairāk nekā 200 zinātnisko darbu autors, tai skaitā 3 pārskata raksti un 190 zinātniskas publikācijas starptautiski citējamos žurnālos.

Pedagoģiskais darbs: Zinātniskais vadītājs 3 promocijas darbiem, 10 maģistra un bakalaura darbiem, sagatavoti un docēti divi lekciju kursi LU.

Starptautiskā sadarbība: Trento University (Itālija), Institute for Photonics and Nanotechnologies (Itālija),Saint-Petersburg State University (Krievija), Joint Institute for Nuclear Research (Krievija), Karlsruhe Institute of Technology (Vācija), Forschungszentrum Jülich (Vācija), HASYLAB (Vācija), Synchrotron SOLEIL(Francija), Paul Scherrer Institute (Šveice).

Zinātniskie projekti: Vadītājs 4 LZP grantiem (2001-2004, 2005-2008, 2009, 2013-2016), ESF projektam "Inovatīvi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai" (2013-2015), vairākiem grantiem eksperimentiem ES sinhrotronu centros HASYLAB (2009-2012, 2016), SOLEIL (2012-2016), ELETTRA (2015); galvenais izpildītājs vairākiem projektiem (EK IP5, IP6, EURATOM, EUROfusion, ERA-NET Matera, VPP).

Organizatoriskais darbs: Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietnieks, "Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāla" redaktors. Starptautiskās XAFS biedrības loceklis. Zinātniskās konferences (2012), simpoziju (2014) un darbsemināru (2008, 2015) organizators.

Atzinības: Eiropas Akadēmijas Baltijas balva fizikā (1996), Latvijas Universitātes rektora pateicība (1998), LU CFI atzinības raksti (2008, 2009), četru LZA nosaukto nozīmīgāko Latvijas zinātnes sasniegumu līdzautors 2006., 2009., 2013. un 2014. gadā.

 

Uldis ROGULIS - dz. 25.05.1957., Dr. habil. phys. (1999). LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors, Cietvielu un materiālu fizikas katedras vadītājs, LU Cietvielu fizikas institūta Magnētiskās rezonanses spektroskopijas laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Oksifluorīdu stiklu un stiklu keramiku lumniscences pētījumi un to perspektīvo pielietojumu izpēte. Punktveida defektu struktūras un to luminiscences mehānismu noteikšana cietās vielās ar magnētiskās rezonanses spektroskopijas metodēm (elektronu paramagnētiskā rezonanse, optiski detektējamās magnētiskās rezonanses).

Zinātniskās publikācijas: H-indekss 11. Kopā 108 publikācijas, no tām 82 iekļautas SCOPUS datu bāzē, > 100 konferenču tēžu līdzautors.

Pedagoģiskais darbs: LU Fizikas un matemātikas fakultātes Cietvielu un materiālu fizikas katedras vadītājs un profesors. Vadītājs 6 promocijas (4 aizstāvēti), > 5 maģistra un 9 bakalaura darbiem. Izstrādāti un docēti 7 lekciju kursi LU.

Starptautiskā sadarbībaSouth Westphalia University of Applied Sciences, Soest (Vācija), University of Paderborn (Vācija), National Institute for Material Physics, Bucharest (Rumānija), National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Bucharest (Rumānija).

Zinātniskie projekti: Vadītājs un izpildītājs LZP grantu projektos, Valsts pētījumu programmās, ESF un ERAF projektos; vadītājs sadarbības projektiem ar Vāciju (BMBF projekts, WTZ mit Lettland, 2002-2005, un Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekts, 2015).

Organizatoriskais darbs: LZP eksperts fizikā, recenzents Elsevier sistēmā, 2 starptautisko konferenču rīcības komiteju loceklis, LU Promocijas padomes fizikā loceklis, LU Fizikas profesoru padomes loceklis, LU FMF Fizikas studiju programmu padomes priekšsēdētājs.


Pēteris TRAPENCIERIS 
- dz. 14.03.1952., Dr.chem. (1990), Latvijas Organiskās sintēzes institūta Organiskā ķīmijas laboratorijas vadītājs,  vadošais pētnieks, OSI Zinātniskās Padomes loceklis, LZA ĶBMZN priekšsēdētājs.

Zinātnisko pētījumu virzieni: heterociklisku sistēmu (aziridīni, oksazīni, indoli, kumarīni, tiofēni) pētījumi, dabas vielu (polifenoli, triterpēni, steroīdi, olefīni) izdalīšana, sintēze un īpašību pētījumi, bioloģiski aktīvu savienojumu un receptoru mijiedarbības pētījumi, jaunu zāļu darbības mehānismu pētījumi (metālproteāzes, proteīnkināzes, epiģenētikas enzīmi; multimērķu zāles).

Publicētie darbi: H-indekss 9. 50 zinātniski raksti starptautiskos žurnālos; 68 patenti; >50 populārzinātniski raksti un uzstāšanās radio un LTV.

Zinātniskie un tehnoloģiju pārneses projekti: 20 zinātnisku projektu vadītājs un dalībnieks (t.sk. 7 starptautiskie), 17 komerciāli zinātnisku projektu (ar firmām no 7 pasaules valstīm) vadītājs.

Starptautiskā sadarbība: stažējies VDR ZA Organiskās ķīmijas institūtā (Vācija, 1990), Viskonsīnas Universitātē Madisonā (ASV, 1992-1993) un Āhenes Tehniskajā Universitātē (Vācija, 1997). Sadarbības partneri no Oksfordas Universitātes (Lielbritānija), Puatjē (Poitiers) Universitātes (Francija), Romas Universitātes (Itālija), Helsinku Universitātes (Somija), Atēnu Universitātes (Grieķija), Viļņas Universitātes (Lietuva). 

Pedagoģiskā darbība: Vadītājs 6 promocijas darbiem (2 aizstāvēti), vairāk nekā 15 bakalauru un maģistru darbu vadītājs. Vieslektors LU Medicīnas un Ķīmijas fakultātēs un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

Organizatoriskais darbs: LZP eksperts, LZA ĶBMZN priekšsēdētājs, 14 zinātnisko konferenču organizētājs Rīgā.

Atzinības: Latvijas PSR prēmija (1988) par pretvēža preparāta Leakadīns ieviešanu, Grindeļa medaļa (2005), Paula Valdena medaļa (2011).

 

Avots: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3522&Itemid=243 

Lasīts 1337 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 23 decembris 2016 21:52
Mihails Gorskis

Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors

Mājas lapa: www.kimijas-sk.lv E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto locekļu īsas biogrāfijas